દેવી ભાગવત પુરાણમાં નારી

Vol-1 | Issue-10 | October 2016 | Published Online: 10 October 2016    PDF ( 328 KB )
Author(s)
ડૉ. સુરેશભાઈ એસ. પટેલ 1

1પ્રિન્સીપાલશ્રી, શ્રીમતી આર. આર. એચ. પટેલ, મહિલા આર્ટસ કોલેજ વિજાપુર, ગુજરાત

Statistics
Article View: 1059